Gmina Trzebinia: wybory ławników na kadencję 2016-2019

Z końcem roku upływa kadencja ławników sądowych. W związku z tym najpóźniej w październiku 2015 r. Rada Gminy Trzebinia powinna dokonać wyboru ławników na kadencję 2016 – 2019 do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych, obejmujących właściwością teren gminy.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Dla Gminy Trzebinia uzasadniony jest wybór łącznie 16 ławników na kadencję 2016 – 2019:

Do Sądu Okręgowego:

 • Wydział III Karny -2
 • Wydział VI Karny – 2
 • Wydział XI Cywilny-Rodzinny -2

Do Sądu Rejonowego w Chrzanowie:

 • Wydział III Rodzinny – 7
 • Wydział IV Pracy – 3

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 r.

Karta zgłoszenia oraz szczegółowe informacje tutaj.