Jakie są plany spółki Kompostech w Trzebini?

Firma KOMPOSTECH z Nowego Sącza nabyła kilka działek (1543/101, 1543/105, 1543/106, 1543/107, 1543/130, 1543/131) w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Sierszy. I planuje na tym terenie inwestycję, której wykonanie obowiązujący plan zagospodarowania nie blokuje! Aktualnie trwa ewidencja drzewostanu, następnym etapem będzie ich usunięcie. Ponadto zewnętrzny podmiot obecnie pracuje nad przygotowaniem dla tej Spółki koncepcji zagospodarowania przedmiotowych działek.

pismo-kompostech

Przypomnijmy, że zmiany w miejscowym planie (które Rada Miasta przyjęła w październiku 2014 r.) pozwalały na niektórych terenach składowanie i przetwarzanie odpadów, jednym zwrotem – dopuszczały możliwość lokalizacji zakładu przemysłowo-usługowego, np. kompostowni. W związku z tym mieszkańcy os. Siersza i okolic po raz kolejny zmotywowali się i końcem lutego br. wystąpili do Burmistrza Miasta z petycją o zmianę kilku zapisów tego zatwierdzonego w październiku 2014 r. planu.

Mieszkańcy chcieli, by na ww. obiekcie nie było możliwości gospodarowania odpadami, ale aby na tym terenie pozwolić na “obiekty do odzysku i zbierania odpadów, w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, wyłącznie powstałych na obszarze objętym planem, do którego wytwórca odpadów ma tytuł prawny z wyłączeniem składowisk odpadów”.

Ponadto wnioskowali o ustalenie zakazu “lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko na terenach  oznaczonych symbolami 1PU i 2PU związanych wyłącznie z wydobywaniem kopalin ze złoża”.

Wszystkie zaproponowane zmiany przedstawili również Komisji Prawa i Ochrony Środowiska, która poparła zapisy i zawnioskowała do Burmistrza o dokonanie zmian w Uchwale i przedłożenie Radzie do zaopiniowania.

teren-grunwaldzka

Informacje ze strony Radnego Wojciecha Hajduka: www.wojciech-hajduk.pl