W lutym 2013 roku, po referendum nad odwołaniem Burmistrza Trzebini, po rozmowach w kręgu znajomych na temat wyniku i ocenie tych działań, grupa osób była zdania, aby powołać aktywne stowarzyszenie, które będzie analizować, oceniać działania radnych i burmistrza, a następnie wspierać lub proponować alternatywne lepsze dla mieszkańców propozycje rozwiązania danego problemu.

Tadeusz Adamczak zwołał w lutym w mieszkaniu prywatnym spotkanie organizacyjne na temat roli, znaczenia, celów i zadań do zrealizowania przez nowe stowarzyszenie, jakie można powołać.

Na spotkanie Pan Adamczak zaprosił 28 osób podobnie myślących a zainteresowanych nową Trzebinią – jej rozwojem gospodarczym i  demokratycznym, rozwojem wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie ich praw i obowiązków, ofertami pracy dla młodych ludzi, powstrzymaniem bezrobocia i wyjazdów za granicę młodych ludzi, przyjaznymi decyzjami dla rozwoju przedsiębiorczości.

W dniu 28.02.2013 roku grupa osób podjęła uchwałę powołującą założenie stowarzyszenia zwykłego o nazwie „Wspólna Trzebinia”.

Na przewodniczącego i przedstawiciela stowarzyszenia wybrany został Tadeusz Adamczak.

Powołano zarząd w składzie:

 • Mikołaj Rey wiceprzewodniczący, 
 • II wiceprzewodniczący Sylwester Woch,
 • Anna Sadło-Ostafin – sekretarz,
 • Zbigniew Dudek – skarbnik.

Uzgodniono regulamin stowarzyszenia, którego celem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju demokracji w duchu społeczeństwa obywatelskiego, w tym wspieranie i podejmowanie  inicjatyw społecznych i gospodarczych gminy, podejmowanie działań informacyjnych na  rzecz pobudzenia aktywności społeczeństwa w życiu publicznym gminy, wspieranie dobroczynności i działań charytatywnych, współpraca z placówkami szkolnymi, inicjowanie działań na forum samorządu lokalnego.

Stowarzyszenie cele realizuje przez: zabieranie głosu na forum publicznym, współpracę z organami administracji i innymi  instytucjami ,z partnerami społecznymi, współpracę z samorządem wojewódzkim, powiatowym,  gminami  ościennymi (gminami Chrzanowa, Krzeszowic, Olkusza, Libiąża, Alwerni). Kierowanie postulatów do administracji  publicznej oraz władz, organizowanie prelekcji, odczytów, spotkań i konferencji, wydawanie biuletynu informacyjnego, działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Aktualizacja z dn. 10 lipca 2014 r.:

W kwietniu 2014 r. obaj v-ce przewodniczący i sekretarz ze względu na osobiste prośby z powodu licznych obowiązków zawodowych złożyli rezygnację z pełnionych funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.

Uchwałą z dn. 10 lipca 2014 r. powołano nowy zarząd w składzie:

 • Tadeusz Adamczak – przewodniczący,
 • Daniel Maliszczak – I v-ce przewodniczący,
 • Marian Malczyk – II v-ce przewodniczący,
 • Wojciech Hajduk – sekretarz,
 • Zbigniew Dudek – skarbnik,
 • Bartłomiej Hajduk – asystent d/s promocji i wizerunku w mediach.

Aktualizacja z dn. 11 lipca 2016 r.:

Uchwałą zmieniono Zarząd Stowarzyszenia i powołano nowy Zarząd w składzie:

 • Tadeusz Adamczak – przewodniczący,
 • Daniel Maliszczak – v-ce przewodniczący,
 • Wojciech Hajduk – członek zarządu,
 • Bartłomiej Hajduk – sekretarz,
 • Zbigniew Dudek – skarbnik.

UCHWAŁA nr 2/2019 z zebrania członków Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia z dn. 16 września 2019

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia uchwala, co następuje:

Pkt. 1. Przyjmuje się rezygnację członków Zarządu.

Pkt. 2. Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia będzie reprezentowane jednoosobowo – przez Przewodniczącego Stowarzyszenia.

Pkt. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Trzebinia, dn. 16 września 2019 r.