Obok Triathlonu – biegi dla dzieci

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia jako główny organizator III Triathlonu w niedzielę 14 czerwca 2020 roku organizuje równolegle w ten sam dzień zawody dla dzieci w wieku 3-15 lat.

Zawody dla dzieci – zapisy w dniu zawodów, udział bezpłatny

Zawody dla dorosłych – zapisy i wpłaty (https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/iii-triathlon-trzebinia)

Regulamin IRONKIDS

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem jest Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia.
 2. Współorganizatorem Trzebińskie Centrum Kultury.

CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
 3. Promocja powiatu chrzanowskiego.

TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w niedzielę 14 czerwca 2020 r. nad Zalewem Chechło w Trzebini.
 2. Start o godz. 9:00 wg grup wiekowych; jest możliwość połączenia grup.
 • kategoria VII: rocznik 2005 /15 lat/ bieg 1600 m – godz. 9.00
 • kategoria VI: rocznik 2006-2007 /3-14 lat / dz., chł. – bieg 1200 m – godz. 9.20
 • kategoria V: rocznik 2008-2009 /11-12 lat/ dz., chł. – bieg 800 m – godz. 9.40
 • kategoria IV: rocznik 2010-2011 /9-10 lat/ dz., chł. – bieg 400 m – godz. 9.55
 • kategoria III: rocznik 2012-2013 /7-8 lat/ dz., chł. – dystans 200 m – godz. 10.05
 • kategoria II: rocznik 2015-2014 /5-6 lat/ dz., chł. – dystans 100 m – start godz. 10.15
 • kategoria I: rocznik 2016-2017 /3-4 lat/ dz., chł. – dystans 50 m – start godz. 10.25

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W IRONKIDS Triathlon Trzebinia może wziąć udział dziecko w wieku 3-15 lat (decyduje rok urodzenia), pod warunkiem dokonania zgłoszenia z podpisem rodzica lub nauczyciela.
 2. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze zawodów.
 3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu przez rodzica lub opiekuna prawnego. Istnieje możliwość przedstawienia zaświadczenia zbiorowego przez szkołę lub klub sportowy. Zaświadczenia będą dostępne w Biurze zawodów oraz do pobrania na stronie internetowej.
 4. Biuro Zawodów: pawilon nad Zalewem Chechło czynny 14 czerwca 2020 r., w godz. 7.30- 9.00.
 5. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
 6. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuacji biegu są ostateczne.
 7. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

 1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane w Biurze Zawodów w dniu 14.06 w godzinach od 7.30.
 2. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i oświadczenie rodziców.
 3. Udział jest bezpłatny.
 4. W IRONKIDS obowiązuje limit 70 zawodników w każdej kategorii wiekowej.
 5. Każdy uczestnik biegu otrzymuje: ubezpieczenie NNW, numer startowy z agrafkami, medal na mecie.

NAGRODY

 1. Zdobywcy miejsc I – III z każdej serii biegowej dziewcząt i chłopców otrzymują pamiątkowe statuetki lub puchary.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
 3. W przypadku nieobecności na ceremonii wręczenia nagród, nagrody będzie można odebrać tylko w siedzibie Organizatora w Trzebini, ul.Rynek 18.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z IRONKIDS Trzebinia, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia z dopiskiem IRONKIDS – Reklamacja”, do 23.06.2020 r., bezpośrednio lub na adres: stowarzyszenie@wspolnatrzebinia.pl.
 2. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia.
 2. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.
 3. Wszystkie informacje dotyczące uczestników, uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu rejestracyjnym, zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników IRONKIDS obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy imprezy.
 3. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 4. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
 5. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 8. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.