Podsumowanie trzech debat o wprowadzeniu nowej „Ustawy śmieciowej”.

Zaczął się drugi miesiąc, kiedy weszła w życie znowelizowana „ustawa śmieciowa”. Z dniem 1 lipca br. gospodarkę odpadami w naszej gminie, jak i w Chrzanowie i Libiążu, przejął Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”.

Stowarzyszenie „Wspólna Trzebinia”, działające i angażujące się w życie naszej gminy, zorganizowało trzy debaty, podczas których na pytania mieszkańców odpowiadali: Burmistrz Miasta i Gminy – Pan Stanisław Szczurek, Przewodniczący Związku Międzygminnego – Pan Przemysław Deda oraz Prezes trzebińskiej spółki „Usługi Komunalne” (po przeprowadzeniu przetargu firma ta zajmuje się odbiorem odpadów z gmin z terenu Związku) – Pan Andrzej Smółka.

Na pierwszą debatę, na którą zaproszony został tylko Burmistrz Stanisław Szczurek, przybyli także (na prośbę Pana Burmistrza) Przewodniczący Związku Międzygminnego Przemysław Deda oraz Prezes spółki „Usługi Komunalne” Andrzej Smółka. Z łatwością można było zauważyć, że takie otoczenie dodało włodarzowi Trzebini pewności siebie oraz sprawiło, że bardzo szybko poprosił o udzielanie odpowiedzi przez przybyłych wraz z Nim dwóch gości. A szkoda, bo mieszkańcy chcieli poznać właśnie Jego stanowisko i podejście do sprawy… A spotkania z w/w ludźmi – jak mówił Pan Tadeusz Adamczak – były zaplanowane w późniejszym czasie. Na większość pytań odpowiadali zatem panowie: Deda oraz Smółka. A pytano m.in. dlaczego nie przeprowadzono żadnych konsultacji z mieszkańcami nt. nowego zadania dla samorządu, dlaczego nowe zadanie gospodarki odpadami przekazano Związkowi, dlaczego ustalono taką wysokości opłat za wywóz śmieci. Widoczne było rozczarowanie faktem braku konsultacji z mieszkańcami, przekazania zadania Związkowi, narzuconą kwotą podaną odgórnie przez Związek. Burmistrz Miasta tłumaczył , że po rozmowach z radami osiedli i sołtysami poszczególnych sołectw kwota ta została ustalona. Prowadzący T.Adamczak stwierdził, że szkoda iż ważne decyzje, strategiczne dla mieszkańców podejmowane są bez konsultacji z Nimi. Włodarz gminy stwierdził także, że już od kilku miesięcy mieszkańcy gminy byli informowani o zmianie systemu gospodarki odpadami. Padło również pytanie odnośnie wysokości stawki za odbieranie odpadów. Na ogólna kwotę, która ustalił Związek, czyli 8,70 zł/osobę, składa się koszt odbioru śmieci, transportu oraz zagospodarowania, stworzenie selektywnych punktów odbioru odpadów (na marginesie- nie powstały do dziś z powodu braku chętnych na ich zorganizowanie) czy obsługa administracyjna całego sytemu. Pan Tadeusz Adamczak, na jednej z kolejnych debat, zasugerował obniżenie kwoty do 4,45 zł za osobę. Tłumaczył to wyliczeniami, gdy poznaliśmy firmę, która zajmie się faktycznie wywozem odpadów. Taki też postulat wystosowało Stowarzyszenie „Wspólna Trzebinia” m.in. do Związku w Chrzanowie. Wnioskowano także, aby była możliwość ponoszenia opłat po wykonaniu usługi, a nie – jak jest obecnie – do 20 dnia każdego miesiąca.

Burmistrz deklarował, że do każdego domu do połowy czerwca trafi biuletyn informacyjny na temat zasad odbioru odpadów, częstotliwości wywozu poszczególnych frakcji oraz zasad segregacji śmieci. Niestety, nie każde gospodarstwo taki program otrzymało. Szkoda, bo mieszkańcy oczekiwali dokładnych informacji. Jedynie obietnica, że zostanie w gminie uruchomiony punkt informacyjny, w którym będzie można m.in. składać deklaracje czy je korygować została spełniona. Sprawdziliśmy, punkt działa w trzebińskim Urzędzie.

Wiele pytań dotyczyło samej segregacji odpadów. Lokalna społeczność dopytywała przede wszystkim o odpady zielone, czyli te, które powstają w wyniku prac prowadzonych w naszych przydomowych ogrodach. To przede wszystkim skoszona trawa, liście czy połamane drobne gałęzie. Z aktualnych harmonogramów wywozu tych odpadów wynika, że są odbierane one z każdego rejonu do końca października, co drugi tydzień. Niestety bulwersuje fakt, że Związek nie przewidział dla mieszkańców bezpłatnych worków na te odpady. Zmusza natomiast każdego zainteresowanego do zakupu, ale na własny koszt. Gdy zapytano p. Dedę, czy Związek będzie darmowo dostarczał worki na odpady zielone, odpowiedział, że nie – uzasadniając – że tego typu odpady są nieregularne i w nie każdym gospodarstwie takowe powstają. Liczymy jednak, że worki będą bezpłatne dla każdego domu. I oto również postulowało Stowarzyszenie…

Podczas trzeciej debaty, z udziałem Pana Andrzeja Smółki, Prezesa firmy „Usługi Komunalne”, która wygrała przetarg na realizowanie zadania odbierania odpadów w gminie, nie zabrakło kolejnych pytań dotyczących tego tematu, ale i praktycznych informacji o realizacji usług. Padło pytanie, czy nowa ustawa śmieciowa może przyczynić się do zmniejszenia tzw. dzikich wysypisk. Optymistycznie zakładając, p. Smółka wyraził nadzieję, że z czasem znikną owe składowiska śmieci. – Zakładam, że powinny zniknąć, bo wszyscy płacimy, nie ma limitów, wszystko w jednej kwocie… Jaki sens wywożenia do lasu!? – odpowiadał pan Prezes trzebińskiej firmy. Jedno z pytań dotyczyło także kwestii odbioru gruzu, czy innych odpadów związanych z przeprowadzeniem remontu. Jako, że nie jest to odpad komunalny, nie może być składowany w pojemnikach i odbierany przez „Usługi Komunalne”. Jak zaznaczył p. Smółka, zawsze można zadzwonić i zamówić w „Usługach Komunalnych” kontener na tego typu odpady. Oczywiście za dodatkową opłatę. Zapytano także o otrzymywanie pojemników na odpady komunalne – „Usługi” dostarczą pojemniki nieodpłatnie, a koszty dzierżawy poniesie nie mieszkaniec, a chrzanowski Związek. Podczas debaty pytano również, czy segregowane butelki muszą być umyte przed oddaniem, co związane byłoby z dodatkowymi kosztami. – Nie jest to konieczne – odpowiedział Prezes trzebińskiej spółki.

Debaty pokazały, jak wiele pytań i wątpliwości mają mieszkańcy naszego miasta do wprowadzanej w całym kraju nowej „ustawy śmieciowej”. Zarówno pytania kierowane drogą elektroniczną, jak i te przedstawiane podczas spotkań zapewne nie wyczerpały tematu, ale w znaczącym stopniu przybliżyły zasady nowego odbioru śmieci z naszych gospodarstw. Budził również ciekawość fakt, czy Związek Międzygminny przewidział jakieś ulgi dla samotnych czy rodzin wielodzietnych. Na chwilę obecną Związek nie zakłada takowych zniżek.

Zaproszeni na debatę mieszkańcy pytali o ważne kwestie dotyczące nowego systemu odbioru śmieci. Cieszy zatem odzew mieszkańców gminy na tego typu dyskusje. Cieszą również licznie zadane pytania droga elektroniczną. Każde spotkanie prowadził Przewodniczący Stowarzyszenia – p. Tadeusz Adamczak. Wszystkie nagrania z przeprowadzonych debat dostępne są na naszej stronie internetowej: www.wspolnatrzebinia.pl po to, aby każdy, w dowolnej chwili mógł rozwiać swoje wątpliwości.

Na podsumowanie wszystkich trzech debat Stowarzyszenie „Wspólna Trzebinia” wystosowało do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie pismo zawierające najważniejsze postulaty i sugestie mieszkańców, co do zasad nowej ustawy śmieciowej.

Pełny tekst tego dokumentu znajdziemy na naszej stronie internetowej.