Podczas posiedzenia Komisji Prawa i Ochrony Środowiska raz jeszcze przeczytali raport

W środę 28 lutego 2018 roku podczas posiedzenia Komisji Prawa i Ochrony Środowiska w trzebińskiej radzie miasta zapoznano się ponownie z raportem środowiskowym związanym z planowaną inwestycją dostosowania dwóch bloków w Elektrowni Siersza do wykorzystania paliwa alternatywnego.

– Uważamy, że raport wymaga doprecyzowania i dlatego składamy kolejne uwagi – sygnalizuje Tadeusz Adamczak, przewodniczący Komisji Prawa i Ochrony Środowiska w Radzie Miasta oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia.

Komisja wnioskuje o uzupełnienie raportu o następujące sprawy:

 1. Uszczegółowić w większym stopniu oddziaływanie Elektrowni na sołectwo Czyżówka i Gaj Zacisze ze szczególnym wpływem na funkcjonującą w pobliżu zakładu szkołę i przedszkole, gdzie dominuje skupisko dzieci.
 2. Wnosimy o wybudowanie przez firmę Tauron drogi alternatywnej – tj. Obwodnicy łączącej węzeł Baliński z Elektrownią o przebiegu przez tereny po kopalniane. Długość obwodnicy około 11 km, której przebieg będzie można poprowadzić w miarę potrzeb w/w inwestycji również w kierunku Olkusza.
 3. Transport RDF-u planowany jest samochodami ciężarowymi. Wnosimy o analizę zamiany transportu na kolejowy (tak jak jest aktualnie w przypadku transportu węgla).
 4. Paliwo alternatywne pre-RDF 19-12-12 jest w raporcie nazwane paliwem alternatywnym. Wnosimy o dokładne uszczegółowienie tego odpadu i merytoryczną poprawę zapisu w raporcie.
 5. Wnosimy o przedstawienie dokładniejszego uzasadnienia eliminowania wpływu powstawania dioksyn i furanów przy współspalaniu RDF-u i węgla ze względu niekorzystnego wpływu na organizm ludzki.
 6. Przedstawienie prognozy zatrudnienia pracowników po uruchomieniu inwestycji na najbliższe lata. Czy automatyka i komputeryzacja nie będzie hamowała liczby zatrudnionych nowych pracowników?
 7. Wnosimy o wstępną prognozę, skąd będą sprowadzane paliwa alternatywne RDF-y jako produkty instalacji MBP w RIPOK-ch.
 8. Wnosimy o przedstawienie rachunku ekonomicznego Elektrowni, spalając paliwo alternatywne RDF.
 9. Prosimy o uszczegółowienie i rozwinięcie tematu współspalania RDF-i i węgla w elektrociepłowni w Ostrołęce z nastawieniem na pozytywne i negatywne skutki tej inwestycji.
 10. Prosimy o uzupełnienie raportu o dane morfologiczne paliwa alternatywnego, do jakości której będą zobligowani dostawcy, aby jakość RDF-u była właściwa pod względem wartości opałowej i jakościowej, co nie spowoduje zaniżenia jakości emisji zanieczyszczeń do powietrza.
 11. Prosimy o rozważenie budowy pola fotowoltanicznego na terenie Elektrowni w ramach pozyskiwania energii z OZE; rozbudowę sieci ciepłowniczej do terenów przyległych do istniejącej aktualnie sieci 26 km w rejonach: Czyżówka, Myślachowice, Wodna, Gaj Zacisze, Górka, Siersza, Centrum Trzebini, Piaski; budowę stacji ładowania samochodów elektrycznych komunikacji miejskiej i dla mieszkańców, w kierunku  którym będzie się rozwijała motoryzacja.
 12. Monitoring całodobowy jakości zwożonego paliwa alternatywnego RDF oraz informacja szczegółowa wartości  morfologicznych składu chemicznego-fizycznego paliwa.
 13. Komisja oczekuje bieżącej analizy parametrów spalania paliwa alternatywnego i węgla.
 14. Tabele przedstawiające roczne emisje poszczególnych pierwiastków należy w sposób bardziej czytelny uzupełnić w raporcie, przedstawiając ilości maksymalne, obecnie w danym obszarze oraz po zrealizowaniu inwestycji.
 15. Wnosimy o wykazanie ilości potrzebnego węgla aktywnego i filtrów tkaninowych i innych metod w celu wyeliminowania szkodliwych emisji.
 16. W raporcie brak informacji o wykorzystaniu bloku 3 i 6.Wnosimy, aby rozważyć możliwość ich wykorzystania w wariancie 1, o którym jest stosunkowo mało informacji w raporcie.
 17. Czy w przypadku realizacji nowej inwestycji Elektrownia Siersza wypadnie z sieci jednostek centralnie dysponowanych /JCD /i nie utraci tego statutu?
 18. O ile obniży się moc Elektrowni przy obniżeniu wydajności cieplnej o 15%?
 19. Czy planuje się oczyszczanie, mycie dla samochodów dostawczych i wywozowych, aby nie zabrudzić dróg miejskich i powiatowych?
 20. Komisja wnosi o informację, gdzie będą składowane popioły ze spalanych odpadów RDF-u i węgla?
 21. Komisja oczekuje od zakładu spełnienia wszystkich norm dotyczących emisji spalin, aby ograniczyć oddziaływanie instalacji na środowisko naturalne (odpowiedni system odazotowania oraz technologia wyłapywania pyłów).
 22. Komisja proponuje zorganizowanie spotkania z parlamentarzystami naszego miasta oraz z Prezesem Tauronu oraz przedstawicieli samorządu oraz sołtysami celem uzyskania od w/w wsparcia w zapewnieniach inwestycyjnych oraz dotrzymania planowanych rygorów ekologicznych.
 23. Komisja widzi potrzebę zorganizowania spotkań z mieszkańcami miasta i gminy na temat zbieranych odpadów komunalnych i segregowanych, możliwości ich przetwarzania na paliwo alternatywne oraz kompost, dając możliwość zobaczenia w/w działań na RIPOK-u w Balinie.
 24. Komisja wnioskuje o spotkania z mieszkańcami Trzebini w temacie uciepłowienia domów jednorodzinnych z sieci w CO, ciepłą wodę.
 25. Komisja wnioskuje, aby monitoring zanieczyszczeń spali wylotowych w trybie on-line trafiały do władz miasta.
 26. Komisja wnosi o badanie wody, gleby w obszarze maksymalnego stężenia na terenie Gaj Zacisze i Czyżówka.
 27. Komisja wnosi o badanie radioaktywnego paliwa alternatywnego.

W imieniu Komisji Prawa i Ochrony Środowiska – Tadeusz Adamczak