Jednolity tekst Regulaminu przyjęty 10.02.2020 r.

REGULAMIN STOWARZYSZENIAWSPÓLNA TRZEBINIA”

§1.

Stowarzyszenie zwykłe pn. „WSPÓLNA TRZEBINIA” zwane dalej stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dnia 7.04.1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach” (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.) oraz niniejszego regulaminu.

§2.

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§3.

Siedzibą stowarzyszenia jest Trzebinia, ul. Sadowa 7.

§4.

Terenem działania stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

§5.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§7.

Celem stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju demokracji w duchu społeczeństwa obywatelskiego, w tym w szczególności:

– wspieranie inicjatyw kulturalnych, społecznych i gospodarczych gminy;

– podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych oraz zgłaszanie w tym zakresie wniosków na forum organów samorządu lokalnego;

– podejmowanie działań informacyjnych na rzecz pobudzania aktywności społeczeństwa w życiu publicznym gminy;

– promowanie tradycji historycznych Ziemi Trzebińskiej;

– wspieranie dobroczynności i działań charytatywnych;

– współpraca z placówkami szkolnymi i uczestniczenie w akcjach wychowawczych wśród młodzieży szkolnej w celu kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych;

– podejmowanie działań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu;

– działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia;

– działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i zagrożonych wykluczeniem społecznym;

– udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

– działalność z zakresu promocji i organizacji wolontariatu.

§8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

– zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;

– współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i partnerami społecznymi;

– współpracę z samorządem wojewódzkim, samorządem powiatowym w Chrzanowie, gminami ościennymi Chrzanowa, Krzeszowic, Olkusza, Alwerni i Libiąża;

– kierowanie postulatów do organów administracji publicznej oraz władz;

– organizowanie spotkań i konferencji;

– wpływanie na zmiany w gminie o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych;

– działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

– wydawanie książek i okresowego biuletynu informacyjnego.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez podejmowanie dopuszczalnych prawem działań związanych z realizacją zadań publicznych w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 3. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 4. działalności charytatywnej;
 5. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 6. ochrony i promocji zdrowia;
 7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój  przedsiębiorczości;
 12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 15. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 19. turystyki i krajoznawstwa;
 20. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 21. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 22. ratownictwa i ochrony ludności;
 23. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 24. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 25. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 26. promocji i organizacji wolontariatu;
 27. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 28. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 29. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 30. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w powyżej określonym zakresie.

§9.

Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.

§10.

 1. Członek ma prawo:

– wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

– uczestniczyć z głosem stanowiącym w Zebraniu Członków;

– zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;

– korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi;

– zasiadać w komisjach przedmiotowych oraz brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

 1. Członek obowiązany jest do:

– przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia;

– regularnego opłacania składek członkowskich;

– czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

– dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§11.

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje wskutek:

– rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Przewodniczącemu;

– śmierci członka;

– uchwały Zebrania Członków z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku;

– wykluczenia uchwałą Zebrania Członków z powodu nieprzestrzegania postanowień regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia;

– osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie.

Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

§12.

Władzami Stowarzyszenia są:

– Zebranie Członków;

– Zarząd stowarzyszenia.

§13.

Zarząd stowarzyszenia składa się z trzech osób, których kadencja trwa trzy lata. Zarząd stowarzyszenia stanowią:

– Przewodniczący:

– Wiceprzewodniczący:

– II Wiceprzewodniczący:

§14.

Przedstawicielem stowarzyszenia w rozumieniu ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” jest Przewodniczący stowarzyszenia, wiceprzewodniczący. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w wysokości określonej uchwałą Członków Zarządu upoważnione są dwie osoby: przewodniczący lub wiceprzewodniczący i jeden Członek Zarządu.

§15.

Członków zarządu powołuje Zebranie Członków, przegłosowując zgłoszone kandydatury na każde ze stanowisk zwykłą większością głosów, w jawnym głosowaniu, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

W razie niewypełniania przez członka zarządu jego obowiązków, można go odwołać przed upływem kadencji. Odwołania dokonuje się zwykłą większością głosów, w jawnym głosowaniu, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

Podczas trwania kadencji członek Zarządu może dokonać rezygnacji z pełnionej funkcji. W takim wypadku Zarząd może w miejsce ustępującego członka dokonać wyboru uzupełniającego.

§16.

Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

§17.

Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzję we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, a w razie ich nieobecności inny członek Zarządu.

§18.

Zebranie Członków zwołuje Przewodniczący. Możliwe jest także zwołanie Zebrania na wniosek co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia.

§19.

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należą:

– realizacja uchwał Zebrania Członków, zgodnie z celami regulaminowymi oraz uchwałami Zebrania Członków;

– przygotowanie planów działalności Stowarzyszenia;

– składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniu Członków;

– powołanie komisji przedmiotowych.

§20.

Źródłem uzyskiwania środków finansowych przez Stowarzyszenie są dowolne składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dochody z majątków stowarzyszenia, dotacje.

§21.

Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zebranie Członków określa przeznaczenie ewentualnych pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

 

Jednolity tekst Regulaminu przyjęty 10.02.2020 r. wraz ze zmianami z 23.01.2023 r.

*   *  *  *  *

UCHWAŁA nr 2/2019 z zebrania członków Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia z dn. 16 września 2019

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia uchwala, co następuje:

Pkt. 1. Przyjmuje się rezygnację członków Zarządu.

Pkt. 2. Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia będzie reprezentowane jednoosobowo – przez Przewodniczącego Stowarzyszenia.

Pkt. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Trzebinia, dn. 16 września 2019 r.

 

*   *  *  *  *

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia w dniu 23.01.2023 przyjmuje uchwały:

 • Rezygnacja skarbnika Zarządu;
 • Zmiana paragrafu 13. regulaminu SWT, tj. w sprawie liczby członków Zarządu: „Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech osób (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i II Wiceprzewodniczący).
 • Powołanie Zarządu na nową kadencję od dnia 23.01.2023 w składzie:

– Tadeusz Adamczak – przewodniczący

– Daniel Maliszczak – wiceprzewodniczący

– Ewa Podczaszy – II wiceprzewodnicząca

 • Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.

Trzebinia, 23 stycznia 2023 roku