Tekst jednolity – 23 stycznia 2023 roku

REGULAMIN STOWARZYSZENIA „WSPÓLNA TRZEBINIA”

§ 1.

Stowarzyszenie zwykłe pn. „WSPÓLNA TRZEBINIA” zwane dalej stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dnia 7.04.1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach” (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.) oraz niniejszego regulaminu.

§ 2.

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3.

Siedzibą stowarzyszenia jest Trzebinia, ul. Sadowa 7.

§ 4.

Terenem działania stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

§ 5.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§ 7.

Celem stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju demokracji w duchu społeczeństwa obywatelskiego, w tym w szczególności:

– wspieranie inicjatyw kulturalnych, społecznych i gospodarczych gminy;

– podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych oraz zgłaszanie w tym zakresie wniosków na forum organów samorządu lokalnego;

– podejmowanie działań informacyjnych na rzecz pobudzania aktywności społeczeństwa w życiu publicznym gminy;

– promowanie tradycji historycznych Ziemi Trzebińskiej;

– wspieranie dobroczynności i działań charytatywnych;

– współpraca z placówkami szkolnymi i uczestniczenie w akcjach wychowawczych wśród młodzieży szkolnej w celu kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych;

– podejmowanie działań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu;

– działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia;

– działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i zagrożonych wykluczeniem społecznym;

– udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

– działalność z zakresu promocji i organizacji wolontariatu.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

– zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;

– współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i partnerami społecznymi;

– współpracę z samorządem wojewódzkim, samorządem powiatowym w Chrzanowie, gminami ościennymi Chrzanowa, Krzeszowic, Olkusza, Alwerni i Libiąża;

– kierowanie postulatów do organów administracji publicznej oraz władz;

– organizowanie spotkań i konferencji;

– wpływanie na zmiany w gminie o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych;

– działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

– wydawanie książek i okresowego biuletynu informacyjnego.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez podejmowanie dopuszczalnych prawem działań związanych z realizacją zadań publicznych w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 3. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 4. działalności charytatywnej;
 5. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 6. ochrony i promocji zdrowia;
 7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój  przedsiębiorczości;
 12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 15. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 19. turystyki i krajoznawstwa;
 20. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 21. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 22. ratownictwa i ochrony ludności;
 23. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 24. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 25. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 26. promocji i organizacji wolontariatu;
 27. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 28. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 29. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 30. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w powyżej określonym zakresie.

§ 9.

Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.

§ 10.

 1. Członek ma prawo:

– wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

– uczestniczyć z głosem stanowiącym w Zebraniu Członków;

– zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;

– korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi;

– zasiadać w komisjach przedmiotowych oraz brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

 1. Członek obowiązany jest do:

– przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia;

– regularnego opłacania składek członkowskich;

– czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

– dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 11.

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje wskutek:

– rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Przewodniczącemu;

– śmierci członka;

– uchwały Zebrania Członków z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku;

– wykluczenia uchwałą Zebrania Członków z powodu nieprzestrzegania postanowień regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia;

– osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie.

Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

§ 12.

Władzami Stowarzyszenia są:

– Zebranie Członków;

– Zarząd stowarzyszenia.

§ 13.

 1. Zarząd stowarzyszenia składa się z trzech osób, których kadencja trwa trzy lata. Zarząd stowarzyszenia stanowią:

– Przewodniczący,

– Wiceprzewodniczący,

– II Wiceprzewodniczący,

 1. Stowarzyszenie jest reprezentowane jednoosobowo przez Przewodniczącego Stowarzyszenia.

§ 14.

Przedstawicielem stowarzyszenia w rozumieniu ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” jest Przewodniczący stowarzyszenia, wiceprzewodniczący. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w wysokości określonej uchwałą Członków Zarządu upoważnione są dwie osoby: przewodniczący lub wiceprzewodniczący i jeden Członek Zarządu.

§ 15.

Członków zarządu powołuje Zebranie Członków, przegłosowując zgłoszone kandydatury na każde ze stanowisk zwykłą większością głosów, w jawnym głosowaniu, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

W razie niewypełniania przez członka zarządu jego obowiązków, można go odwołać przed upływem kadencji. Odwołania dokonuje się zwykłą większością głosów, w jawnym głosowaniu, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

Podczas trwania kadencji członek Zarządu może dokonać rezygnacji z pełnionej funkcji. W takim wypadku Zarząd może w miejsce ustępującego członka dokonać wyboru uzupełniającego.

§ 16.

Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

§ 17.

Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzję we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, a w razie ich nieobecności inny członek Zarządu.

§ 18.

Zebranie Członków zwołuje Przewodniczący. Możliwe jest także zwołanie Zebrania na wniosek co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia.

§ 19.

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należą:

– realizacja uchwał Zebrania Członków, zgodnie z celami regulaminowymi oraz uchwałami Zebrania Członków;

– przygotowanie planów działalności Stowarzyszenia;

– składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniu Członków;

– powołanie komisji przedmiotowych.

§ 20.

Źródłem uzyskiwania środków finansowych przez Stowarzyszenie są dowolne składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dochody z majątków stowarzyszenia, dotacje.

§ 21.

Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zebranie Członków określa przeznaczenie ewentualnych pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

 

Jednolity tekst Regulaminu przyjęty 23.01.2023 r.

*   *  *  *  *

UCHWAŁA nr 2/2019 z zebrania członków Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia z dn. 16 września 2019

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia uchwala, co następuje:

Pkt. 1. Przyjmuje się rezygnację członków Zarządu.

Pkt. 2. Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia będzie reprezentowane jednoosobowo – przez Przewodniczącego Stowarzyszenia.

Pkt. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Trzebinia, dn. 16 września 2019 r.

 

*   *  *  *  *

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia w dniu 23.01.2023 przyjmuje uchwały:

 • Rezygnacja skarbnika Zarządu;
 • Zmiana paragrafu 13. regulaminu SWT, tj. w sprawie liczby członków Zarządu: „Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech osób (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i II Wiceprzewodniczący).
 • Powołanie Zarządu na nową kadencję od dnia 23.01.2023 w składzie:

– Tadeusz Adamczak – przewodniczący

– Daniel Maliszczak – wiceprzewodniczący

– Ewa Podczaszy – II wiceprzewodnicząca

 • Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.

Trzebinia, 23 stycznia 2023 roku