Skarga na decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie dot. budowy wytwórni gazu syntezowego w powiecie chrzanowskim

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia – po przeanalizowaniu dokumentów i przeprowadzeniu spotkań z Mieszkańcami i przedstawicielami Spółki PKN Orlen EKO z Płocka – postanowiło przesłać do Warszawy skargę na decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie dot. budowy wytwórni gazu syntezowego w powiecie chrzanowskim.

Uważamy, że postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzone było z naruszeniem zasady zaufania społecznego. Mieszkańcy Trzebini nie mieli możliwości ustosunkowania się do zgromadzonych w postępowaniu materiałów. Rodzi się więc podejrzenie, że celowo ukryto przed społeczeństwem Trzebini fakty, które  rzutują negatywnie na stan środowiska w Trzebinia. RDOŚ w swoim ostatnim piśmie nr OO.4240.2.227.2014.EC. z dnia 19.09.2014 wykazał, że nie ma rozeznania do planowanej inwestycji zarówno w zakresie lokalizacji, technologii oraz uciążliwości transportu odpadów w tym niebezpiecznych i nie dołożył należnych starań, by zapobiec eskalacji konfliktu.

 W wyniku dotychczasowej oddolnej inicjatywy mieszkańców w zakresie planowanej inwestycji stwierdzamy:

  1. Brak poinformowania władz Trzebini o planowanej inwestycji przez RDOŚ i Burmistrza Chrzanowa, a której skutki zagrażają wyłącznie mieszkańcom naszego miasta. Ten wymóg udziału Trzebini wynika choćby z tego, że decyzja opiewa na działkę Skarbu Państwa będącą w granicach administracyjnych miasta Trzebini.
  2. Brak analizy uciążliwości dla mieszkańców dojazdu samochodów z odpadami stałymi i płynnymi, który cały transport będzie się odbywał małymi uliczkami pomiędzy osiedlami wyłącznie w Trzebini.
  3. Brak analizy oddziaływania na powietrze atmosferyczne, gdy wiadomym jest, że róża wiatrów jest skierowana na Trzebinię. W pobliżu miejsca inwestycji nie ma żadnego domu ani osiedla miasta Chrzanów.
  4. Brak konsultacji społecznych zgodnych z ustawą i praktyką konsultacji. Wywieszenie tylko w siedzibie RDOŚ i UM Chrzanów informacji o konsultacji jest co najmniej kpiną z mieszkańców Trzebini, gdyż nikt nie mógł być zapoznany z takim projektem, ponieważ faktycznie inwestycja nie dotyczy żadnego mieszkańca Krakowa i Chrzanowa. Stosowna praktyka konsultacji winna spełniać kilkanaście kryteriów (jawność, obiektywność, efektywność, przejrzystość i profesjonalizm). Żadne z tych kryteriów nie było spełnione. Dodać należy, że podatki od inwestycji wpłyną w 100% do Chrzanowa, a skutki zanieczyszczeń i dewastacji dróg będą w całości w mieście Trzebinia.
  5. Planowana instalacja nigdzie w Polsce nie funkcjonuje, nie przeprowadzono doświadczeń na skalę półtechniczną, ani pilotażowej, więc brak podstaw merytorycznych i formalnych do podjęcia pozytywnej decyzji przez RDOŚ. Argumenty, że instalacja będzie dobrze funkcjonować, bo wykonuje to grupa Orlen, należy do stwierdzeń używanych w przedszkolach. Od Dyrektora RDOŚ w Krakowie wymaga się rzetelnej wiedzy i merytorycznej analizy tematu.
  6. Na podstawie naszych spotkań z mieszkańcami stwierdzamy, że mieszkańcy nie zgadzają się na rozwijanie technologii śmieci w Trzebini, ponieważ ten obszar historycznie jest miejscem zgromadzenia odpadów niebezpiecznych dla ludzi i środowiska, a mianowicie: odpady poflotacyjne rud cynku i ołowiu, popioły ze spalania węgla w elektrowni, odpady fluorków po rafinacji aluminium i innych metali nieżelaznych, odpadów po destylacji ropy naftowej, odpadów po pilotażowej hucie ogniowej miedzi /przed uruchomieniem KGHM-u/, odpadów wodorotlenków glinu i tlenków aluminium. Nie zgadzamy się, aby Trzebinia dalej była śmietnikiem w Małopolsce Zachodniej.
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzone było z naruszeniem zasady zaufania społecznego. Mieszkańcy Trzebini nie mieli możliwości ustosunkowania się do zgromadzonych w postępowaniu materiałów. Rodzi się więc podejrzenie, że celowo ukryto przed społeczeństwem Trzebini jakieś fakty, które być może rzutować będą negatywnie na mieszkańców i środowisko. RDOŚ nie dołożył należnych starań, by zapobiec eskalacji konfliktu.

Na podstawie przedstawionych uwag formalnych i merytorycznych wnosimy o uchylenie w trybie nadzoru wszystkich tych decyzji, które dotyczą przedmiotowej inwestycji.

Pismo tej treści zostało przesłane do siedziby Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, a także do władz samorządowych Chrzanowa i Trzebini oraz do Spółki PKN Orlen EKO