Starania o przejście pod torami kolejowymi na os. Piaski

Już od kilku miesięcy podejmujemy starania zmierzające do przywrócenia przejścia pod torami kolejowymi w rejonie os. Piaski. Niejedną interpelację w tej sprawie złożył radny Wojciech Hajduk. Podobnie Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów interweniowało w tym temacie. Teraz intensyfikujemy działania i wspólnie ze SChC składamy zawiadomienie do Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie.

W naszej opinii remont tego przepustu został przeprowadzony z rażącym naruszeniem zasad współżycia społecznego i ochrony środowiska. W szczególności zniszczono istniejącą od lat popularną trasę rowerową, przy okazji przerywając szlak migracji zwierząt.

Regularne wizje lokalne, które przeprowadzamy w związku z powyższą sprawą, dają także pobieżną ocenę stanu technicznego “tunelu”. Od momentu zakończenia jego budowy jesienią 2013 r. obserwujemy stałą degradację obiektu, który po 2 latach użytkowania wygląda znacznie gorzej niż poprzedni po 50 latach eksploatacji. Wzbudziło to nasze zaniepokojenie, gdyż obiekt ma w przyszłości przenosić ruch kolejowy dużych prędkości. W szczególności zaobserwowaliśmy:

  • zamulenie zbiornika odwadniającego, który w czasie kilku miesięcy od wybudowania przestał de facto istnieć, pomimo początkowej głębokości ponad 1 metr; może to świadczyć o błędach w projekcie, np. zaniżonym poziomie lustra wód gruntowych,
  • rozmywanie nasypu kolejowego, szczególnie po ulewach,
  • bardzo duży, nielegalny ruch ludzi i zwierząt koroną nasypu, o czym świadczą wydeptane ścieżki,
  • rozkradanie i dewastację obiektu, który zaczyna przypominać dzikie wysypisko śmieci.

UTK