Triathlon 2020: regulamin

III TRIATHLON TRZEBINIA na 1/8 IM: regulamin imprezy

 

ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia

Współorganizatorami zawodów są: Trzebińskie Centrum Kultury, Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów, Miejskie Wodne Pogotowie Ratunkowe w Chrzanowie

Pomysłodawca i koordynator: Tadeusz Adamczak – Tel.784-088-932

TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbędą się 14 czerwca 2020 r. w Trzebini nad Zalewem Chechło. Start o godz. 10.00.

UCZESTNICTWO

Prawo startu w zawodach posiadają:

– osoby pełnoletnie i osoby w wieku 16-18 lat, ale posiadające pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego lub sprawującej opiekę podczas trwania zawodów;

– które wypełniły formularz zgłoszeniowy i dokonały opłaty startowej;

– w dniu startu potwierdzą swoją tożsamość (dokument ze zdjęciem) i podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu.

ZGŁOSZENIA

 1. Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: http://cronochip.pl/3-triathlon-trzebinia potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy Trzebinia Triathlon. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.
 2. Organizator określa limit startujących na 250 uczestników.
 3. Organizator może zmienić limit startujących w trakcie zapisów.
 4. Istnieje również możliwość zgłoszeń bezpośrednio w biurze zawodów w razie nie wyczerpania limitu zgłoszeń.
 5. Organizator nie zwraca opłat startowych! Istnieje możliwość przepisania pakietu na innego zawodnika.

KLASYFIKACJE

Prowadzone będą klasyfikacje:

– kategoria Open Kobiet;

– kategoria Open Mężczyzn;

– kategorie wiekowe K 16-29; 30-39; 40-49; 50+;

– kategorie wiekowe M 16-29; 30-39; 40-49; 50+;

– klasyfikacja sztafet bez podziału na płeć i kategorie wiekowe.

NAGRODY

 1. Zawodnicy w klasyfikacji Open Kobiet (za miejsca I-III), Open Mężczyzn (za miejsca I-III) otrzymają nagrody finansowe lub rzeczowe i trofea.
 2. Zawodnicy uzyskujący miejsca I-III w kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe lub finansowe i trofea.
 3. Pierwsze na mecie sztafety (miejsca I-III) nagrody finansowe lub rzeczowe i trofea.
 4. Nagrody w kategorii open i w kategoriach wiekowych się „nie dublują”.
 5. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 6. Organizator ma prawo zrezygnować z nagród finansowych i rzeczowych przy braku sponsorów.
 7. Każdy zawodnik zweryfikowany otrzymuje koszulkę pamiątkową i medal pamiątkowy.

OPŁATA STARTOWA – WPISOWE

 1. Każdego zawodnika obowiązuje opłacenie opłaty startowej zgodnie z sugestią terminową płatne na wskazane konto. Osoby potrzebujące fakturę są zobowiązane zaznaczyć to w formularzu zgłoszeniowym, a faktura zostanie wysłana na podany wcześniej adres e-mailowy.

 

Udział indywidualny w Triathlonie 1/8 IM:

do 30.11.2019 – 100 zł

do 31.12.2019 –130 zł

do 28.02.2020 –160 zł

do 30.04.2020 –200 zł

do 31.05.2020 –250 zł

 

Start w sztafecie – startują 3 osoby, ale w każdej konkurencji inna osoba:

do 30.11.19 – 60 zł każda osoba

do 31.12.19 – 80 zł każda osoba

do 30.04.20 – 100 zł każda osoba

do 31.05.20 – 150 zł każda osoba

 

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

Startujący w ramach pakietu startowego otrzymują m.in.:

– komplet numerów startowych (na koszulkę, kask i rower);

– w przypadku sztafet-jeden komplet na cały zespół;

– czepek kolor wg kategorii wiekowej;

– pomiar elektroniczny;

– koszulka oraz medal dla finischera;

– posiłek po zawodach;

– zabezpieczenie medyczne i ratownicze WOPR

POMIAR CZASU

 1. Pomiar czasu elektroniczny – za pomocą chipów (do zwrotu za linią mety). Chip należy umieścić na nodze (nad kostką).
 2. Zawodnicy sztafety przekazują sobie chip w strefie zmian.
 3. Zawodnik, który przekroczy linię mety bez chipa musi zgłosić ten fakt sędziemu, w biurze zawodów lub ekipie obsługującej pomiar czasu.

TRASA, ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

Trasa pływacka (475 m): zalew Chechło, start do wody z plaży, wyjście obok parkingu. Każdy zawodnik jest zobowiązany posiadać czepek z naniesionym numerem startowym. Limit czasu ukończenia pływania – 20 minut.

Trasa kolarska (22,5 km): Strefa zmian zlokalizowana na terenie parkingu Ośrodka Pana Życińskiego M. Kask obowiązkowy! Dozwolone korzystanie z draftingu, a ze względu bezpieczeństwa zakazuje się startu na rowerach czasowych oraz stosowania lemontek /przystawek/ ,zgodnie z przepisami PZTri; Nawierzchnia asfaltowa. Trasa zamknięta dla ruchu samochodowego, zabezpieczona przez Policję, strażaków i wolontariuszy. Należy się jednak liczyć z tym, że na trasie mogę się znaleźć pojedyncze pojazdy wyjeżdżające z posesji, czy maszyny rolnicze wyjeżdżające z dróg gruntowych. Limit ukończenia części pływackiej i kolarskiej – 1:10 h.

Przebieg trasy, jej długość oraz limit na jej pokonanie mogą jeszcze ulec zmianie (może zostać wydłużona lub skrócona, ale nie więcej niż 2 km).

Trasa biegu (5,25  km): okrążenie dookoła zalewu, nawierzchnia asfaltowa. Meta na terenie Ośrodka. Limit czasu ukończenia zawodów – 2:10 h.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Biuro zawodów będzie się mieścić na terenie Zalewu Chechło.

 1. Odbiór pakietów startowych i rejestracja w biurze zawodów: 07:00-9;30. Wprowadzenie rowerów i pozostawienie rzeczy w strefie zmian w godz. 7:30-10:00, odbiór  rowerów i  rzeczy pozostawionych w strefie –  w godz. 13:30 – 15:00.
 2. Odbiór pakietów startowych, wstawianie i odbieranie rowerów oraz rzeczy ze stref zmian
  będzie niemożliwe poza wyznaczonymi terminami.
 3. Uczestnicy będą mogli skorzystać z depozytu, przebieralni i sanitariatów.
 4. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych). Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe zawodników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 5. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym zawodnikom oraz osobom trzecim.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy zawodnika.
 7. Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
 8. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.
 9. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis zawodnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu uczestnictwa w zawodach.
 10. Zawodów przeprowadzone będą wg niniejszego regulaminu oraz przepisów Polskiego Związku Triathlonu. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o których będzie informował przez Facebooka i mailing.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu imprezy lub przesunięcia godziny startu w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, czy mających wpływ na bezpieczeństwo startujących (np. wyładowania atmosferyczne).
 13. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga organizator.