Zlot i Piknik Motocyklowy: regulamin imprezy

REGULAMIN Zlotu i Pikniku Motocyklowego 2016 w Trzebini – Trzebinia, 17 września 2016 r.

AKTUALIZACJA: 8 września 2016 r.

1

Niniejszym Regulamin obowiązuje podczas imprezy motocyklowej zwanej dalej zlotem, organizowanej w Trzebini przez Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia, zwany dalej Organizatorem.

2

 1. Zlot ma charakter ogólny.
 2. Każdy uczestnik zlotu ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin został zamieszczony na stronie internetowej Organizatora: www.wspolnatrzebinia.pl.

3

 1. Uczestnikiem zlotu może być każda osoba pełnoletnia.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie zlotu wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych. Zgoda winna zawierać podpis, adres oraz numer telefonu. Zgodę należy mieć przy sobie w dn. imprezy.

4

Rejestracja zmotoryzowanych uczestników odbywa się na podstawie formularza przez stronę internetową www.wspolnatrzebinia.pl do 10 września 2016 r.

5

 1. Zlot nie ma charakteru imprezy masowej.
 2. W związku z postanowieniami ust. 1 niniejszego paragrafu Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników zlotu.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec osób przybyłych na zlot, które nie zostały dopuszczone do udziału w imprezie.
 4. Postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w razie konieczności ograniczenia liczby uczestników zlotu ze względów logistycznych, a także konieczności zapewnienia pozostałym uczestnikom zlotu bezpieczeństwa.

6

 1. Impreza obejmuje dwugodzinną ekspozycję pojazdów na płycie Rynku w Trzebini w sobotę 17 września od godz. 15. Około godz. 17 – przejazd wyznaczoną trasą do Ośrodka Kozi-Bród i Piknik Motocyklowy dla uczestników.
 2. Na terenie, na którym zlot jest zorganizowany, obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się motocyklami lub innymi pojazdami, w sposób mogący stanowić niebezpieczeństwo lub zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia innych uczestników zlotu. Wyjątkiem jest przejazd do Koziego-Brodu.
 3. Uczestnicy zlotu nie mogą podejmować jakichkolwiek działań stwarzających niebezpieczeństwo lub zagrożenie dla życia, zdrowia, lub mienia innych uczestników zlotu.
 4. Każdy zmotoryzowany uczestnik zobowiązany jest do jazdy w kasku.
 5. Osoby opuszczające teren imprezy, będące pod działaniem alkoholu, nie będą ponownie wpuszczane na teren imprezy.
 6. Każdy uczestnik ponosi bezpośrednio pełną odpowiedzialność za skutki swoich działań, w tym w szczególności odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną innym uczestnikom.
 7. Przejazd motocyklami do Ośrodka Kozi-Bród odbędzie się z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny, natomiast w dalszej części zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników. Szczegółowy przebieg trasy stanowi załącznik mapy.
 8. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. W szczególności zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy, zatrzymywania się na trasie przejazdu, „ścigania się”, wyprzedzania lewą stroną itp.

7

Organizator zastrzega sobie prawo usuwania z Pikniku uczestników, którzy:

 • nie przestrzegają postanowień niniejszego Regulaminu,
 • stwarzają swoim postępowaniem niebezpieczeństwo powstania po stronie innych uczestników jakichkolwiek szkód.

8

Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku na stronie internetowej Organizatora oraz w innych materiałach promocyjnych, bez możliwości ingerencji w jego formę.

9

Niniejszy Regulamin nie może być wykorzystywany, w tym również przerabiany, w całości lub w części przez osoby trzecie, bez zgody Organizatora pod rygorem skutków prawnych.

10

Numery kontaktowe:

 • Tadeusz Adamczak – Przewodniczący Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia – 784-088-932
 • Sławomir Wołoszczakiewicz – Dzierżawca Ośrodka Kozi-Bród – 664-709-184

 11

Organizator proponuje jedną trasę dojazdu z Rynku w Trzebini do Koziego Brodu

 1. Z Rynku wyruszamy ulicą Piłsudskiego, wybieramy kierunek na wprost do Myślachowic, jedziemy ulicą Trzebińską, następnie skręcamy w lewo (kierunek Gaj) na ulicę 22 lipca, przejeżdżamy przez Myślachowice ulicą Piaski cały czas prosto, na skrzyżowaniu dalej prosto aż pod Elektrownię, zakręt w prawo na drogę wewnętrzną i dojeżdżamy do Ośrodka. Trasa przejazdu 6 km. Czas przejazdu ok. 12 minut.

12

Harmonogram imprezy:

 • 15:00 – początek w Rynku w Trzebini
 • 17:00 – przejazd motocyklistów do Ośrodka Kozi-Bród w Trzebini, po Pikniku – zakończenie imprezy

Tadeusz Adamczak

Przewodniczący Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia